ประกาศความเป็นส่วนตัว
สำหรับผู้สมัครใช้งานแอปพลิเคชัน
1. วัตถุประสงค์และขอบเขต

บริษัท บีดับบลิว วิสดอม จำกัด (“บริษัทฯ”) ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) โดยประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะช่วยให้ท่านเข้าใจแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ตามที่นิยามไว้ด้านล่างนี้) รวมทั้งอธิบายเหตุผลและวิธีการของบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอนไปยังต่างประเทศ และ/หรือ ดำเนินการด้วยวิธีอื่นใด (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และอธิบายสิทธิที่ท่านมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้บังคับกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกิจกรรมที่เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน KH Academy ซึ่งรวมถึงการสมัครใช้งานและการสร้างบัญชีผู้ใช้ การใช้งานฟังก์ชั่นต่าง ๆ ในแอปพลิเคชัน เช่น การลงทะเบียนอบรม การเข้าอบรม การให้ข้อมูลทางการศึกษา การให้ความรู้และพัฒนาทักษะต่าง ๆ รวมไปถึงการเปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการจ้างงานของผู้ใช้งาน การส่งเสริมการขายและการตลาด โดยบรรดาบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรอ่านและทำความเข้าใจ รวมถึงทบทวนประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างถ่องแท้

ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งสามารถทำให้ระบุตัวบุคคลนั้นได้ด้วยข้อมูลนั้นเอง หรือเมื่อนำข้อมูลนั้นไปรวมกับข้อมูลอื่นก็ตาม และ “ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ลัทธิ ความเชื่อในลัทธิศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม และข้อมูลชีวภาพของบุคคล

ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้บังคับกับผู้สมัครใช้งานแอปพลิเคชัน ซึ่งในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะเรียกโดยรวมว่า “ท่าน

หากท่านมีคำถามหรือข้อเสนอแนะประการใดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านต้องการใช้สิทธิของท่านตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่อไปนี้


บริษัท บีดับบลิว วิสดอม จำกัด
เลขที่ 363/1 อาคารชาญประภา ชั้น 2 ซอยพญานาค แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

โปรดติดต่อที่ อีเมล: [email protected] เบอร์โทรศัพท์: 02-059-0568

นางสาว วรรณวิสา พันธุ์โอสถ
เบอร์โทรศัพท์: 061-528-6999


2. บุคคลที่มีสิทธิในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เนื่องจากบริษัทฯ มีบทบาทและหน้าที่ในการกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จึงทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามประเภท ดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประเภทข้อมูลดังต่อไปนี้

ก)
ข้อมูลการแสดงตัวตนหรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด เพศกำเนิด สถานภาพการสมรส ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลการทำงาน
ข)
ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ที่ติดต่อได้ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ช่องทางติดต่อในสื่อสังคมออนไลน์ บันทึกการติดต่อระหว่างท่านกับบริษัทฯ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ทางโทรศัพท์ อีเมล ข้อความสนทนา และการสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ (social media)
ค)
ข้อมูลทางเทคนิคและการใช้งานแอปพลิเคชัน เช่น หมายเลขเครื่อง ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ข้อมูลการค้นหา ประเภทอุปกรณ์การตั้งค่า แพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์มของเรา
ง)
ข้อมูลความสนใจส่วนบุคคล เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ข้อมูลความสนใจ ทักษะ จุดมุ่งหมาย การแสดงความคิดเห็น การเข้าชมคอร์สต่าง ๆ การบันทึกหัวข้อคอร์สที่สนใจ และข้อมูลความเห็นจากการตอบแบบสำรวจ
จ)
ข้อมูลการตลาดและการสื่อสาร เช่น การตั้งค่าของท่านในการรับการแจ้งเตือนจากคอร์สเรียน ประเภทคอร์สเรียน รวมถึงข้อมูลการติดต่อ ข้อชี้แนะ การให้ความคิดเห็น
ฉ)
ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ บทสัมภาษณ์ รวมถึงสื่อสารสนเทศต่าง ๆ ที่ระบุถึงตัวตนของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประเภทข้อมูลดังต่อไปนี้

ก)
ข้อมูลในเอกสารการแสดงตัวตน เช่น เชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนา เป็นต้น
ข)
ข้อมูลในเอกสารประวัติการศึกษาหรือประวัติการทำงานที่ท่านเป็นผู้อัปโหลด เช่น ข้อมูลสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม เป็นต้น
ค)
ข้อมูลทางชีวภาพที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบ เช่น การจดจำใบหน้า (Face Recognition)

4. บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

โดยทั่วไปแล้ว บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากท่าน และอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทางอ้อมผ่านทางช่องทางต่างๆ ของบริษัท อาทิ แอปพลิเคชัน เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ วาจา กล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย เครื่องมือเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัย ช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ของผู้ให้บริการอื่น

5. บริษัทฯ นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้อย่างไร

บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดำเนินการต่าง ๆ ตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ในดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ก)
การให้บริการแอปพลิเคชัน KH Academy และการใช้งานฟังก์ชั่นต่าง ๆ ในแอปพลิเคชัน ได้แก่ การลงทะเบียนอบรม การเข้าอบรม การให้ข้อมูลทางการศึกษา การให้ความรู้และพัฒนาทักษะต่าง ๆ เป็นต้น
ข)
การให้บริการเป็นฐานข้อมูลสำหรับบุคุลภายนอก เพื่อเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานของผู้ใช้งานแอปพลิชัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการจ้างงาน
ค)
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด รวมถึงการให้ข้อเสนอพิเศษ กิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือโฆษณาต่างๆ (ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อช่องทางอื่นๆ) ที่เกี่ยวกับบริการจากบริษัทฯ บริษัทในกลุ่ม บริษัทในเครือ และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท
ง)
การประมวลผลข้อมูลและเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ต่าง ๆ เช่น YouTube Facebook TikTok เป็นต้น เพื่อประชาสัมพันธ์หรือเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ บริษัทในกลุ่ม บริษัทในเครือ และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท

บริษัทฯ อาศัยฐานทางกฎหมายและเงื่อนไขพิเศษบางประการดังต่อไปนี้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อนึ่ง ฐานทางกฎหมายและเงื่อนไขพิเศษบางประการที่ระบุด้านล่างนี้ มิได้ใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมด โดยการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอาจอาศัยฐานทางกฎหมายเพียงฐานใดฐานหนึ่งหรือหลายฐานรวมกันก็ได้

1)
ฐานสัญญา

บริษัทฯ มีหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดำเนินการตามหน้าที่ในข้อตกลงการใช้งานแอปพลิเคชัน โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องใช้ในการประมวลผลตามฐานนี้ เป็นข้อมูลส่วนใหญ่ซึ่งปรากฏในข้อ 3. ในกรณีที่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดแก่บริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ บริษัทฯ อาจไม่สามารถดำเนินการเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชันของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือสำเร็จลุล่วงได้

2)
ฐานประโยชน์อันชอบธรรม

ในบางกรณี บริษัทฯ จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ หรือของบุคคลที่สาม ทั้งนี้ ประโยชน์อันชอบธรรมดังกล่าวจะต้องไม่มีความสำคัญเหนือไปกว่าประโยชน์และสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของท่าน

3)
ฐานหน้าที่ตาม

บริษัทฯ มีหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหน้าที่ตามกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของบริษัทฯ ในกรณีที่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดแก่บริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อาจมีผลที่ตามมาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4)
ฐานความยินยอม

ในบางกรณี บริษัทฯ จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของท่าน

6. บริษัทฯ เปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลใดบ้าง

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาและหน้าที่ตามกฎหมายหรือวัตถุประสงค์อื่น บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก ซึ่งอาจรวมถึงบุคคลดังต่อไปนี้

ก)
บริษัทในเครือในกลุ่มของบริษัทฯ
ข)
หน่วยงานของรัฐ
ค)
บุคคลภายนอกที่เชื่อมต่อการให้บริการต่าง ๆ กับแอปพลิเคชัน
ง)
ผู้รับมอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจช่วง ตัวแทน หรือผู้แทนโดยชอบธรรมของท่านที่มีอำนาจตามกฎหมายโดยชอบ
จ)
พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ

สำหรับกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกใด ๆ บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้น้อยที่สุด นอกจากนี้ ผู้ให้บริการภายนอกทุกรายที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งกระทำการแทนบริษัทฯ จะต้องดำเนินการตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และจะต้องจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด

7. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งอาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกับประเทศไทยหรือไม่ก็ได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกโอนไปอย่างปลอดภัยและผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลมีการใช้มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และการโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

8. มาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการเชิงเทคนิคและมาตรการเชิงบริหารจัดการเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลส่วนบุคคล การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในทางที่ผิด รวมทั้งการเข้าถึง การเปิดเผย และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

9. ระยะเวลาที่บริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อให้เป็นไปตามขอบเขตและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และเพื่อก่อตั้ง ใช้ หรือยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่านั้น ในกรณีที่มีกฎหมายที่ใช้บังคับใดกำหนด

10. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับและข้อยกเว้นของกฎหมายดังกล่าว สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีดังต่อไปนี้

ก)
สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม – ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอม ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอม โดยการส่งหนังสือเพิกถอนความยินยอมให้แก่บริษัทฯ
ข)
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล – ท่านอาจมีสิทธิขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดที่บริษัทฯ ได้ใช้ในการประมวลผล
ค)
สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล – ในกรณีที่บริษัทฯ มีแพลตฟอร์มที่อนุญาตให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้โดยวิธีการอัตโนมัติ
1)
ท่านอาจมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังองค์กรอื่นโดยวิธีการอัตโนมัติ
2)
ท่านอาจมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังองค์กรอื่นโดยตรง ยกเว้นในกรณีที่มีข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี
ง)
สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล – ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี
จ)
สิทธิขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล – ท่านอาจมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่บริษัทฯ ทำการประมวลผล หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลนิรนาม ในกรณีดังต่อไปนี้
1)
ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่มีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลอีกต่อไป
2)
ในกรณีที่ท่านได้เพิกถอนความยินยอมให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของท่าน
3)
ในกรณีที่ท่านคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการโดยอาศัยฐานประโยชน์อันชอบธรรม และบริษัทฯ ไม่มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่าในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
4)
ในกรณีที่กิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามกฎหมาย
ฉ)
สิทธิขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล – ท่านอาจมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ ระงับกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1)
ในกรณีที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบตามที่ท่านได้ร้องขอใช้สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
2)
ในกรณีที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้เคยร้องขอให้บริษัทฯ ลบข้อมูลดังกล่าว แต่ท่านได้ใช้สิทธิร้องขอเพิ่มเติมให้บริษัทฯ ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแทนในภายหลัง
3)
ในกรณีที่ระยะเวลาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้สิ้นสุดลง แต่ท่านได้ร้องขอให้บริษัทฯ ระงับการประมวลผลข้อมูลเนื่องด้วยเหตุผลทางกฎหมาย
4)
ในกรณีที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ช)
สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง – ท่านอาจมีสิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าการใช้สิทธิของท่านตามที่ระบุไว้ข้างต้นขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และบริษัทฯ อาจไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของท่านได้ หากบริษัทฯ สามารถอ้างฐานทางกฎหมายใด ๆ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปได้

ในกรณีที่ท่านประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่านช่องทางที่ระบุไว้ข้างต้น โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตามคำขอของท่านอย่างรัดกุมและทันท่วงที

11. การแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ อาจแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ตามที่บริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสม เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบหากการแก้ไขดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างมีนัยสำคัญ หรือหากบริษัทฯ จำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนด