Investment Analyst
นักวิเคราะห์การลงทุน หรือหลายครั้งถูกกล่าวถึงในนาม “นักวิเคราะห์หลักทรัพย์” คือผู้ที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในตัวของหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนผ่านการเขียนบทวิเคราะห์ ซึ่งครอบคลุมถึงลักษณะของธุรกิจ, แนวโน้มการเติบโต, การวิเคราะห์งบการเงิน และมูลค่าความเหมาะสมของหลักทรัพย์ เพื่อสรุปเป็นคำแนะนำในการลงทุนให้กับนักลงทุนที่จะสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ ในอีกมุมหนึ่งนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็นผู้รวบรวม, ตกผลึกข้อมูล และสื่อสารลักษณะของบริษัท ที่บางครั้งมีความซับซ้อนและอยู่ไกลตัวนักลงทุนให้นักลงทุนมีความเข้าใจในบริษัทมากขึ้น ถือเป็นการส่งเสริมให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งในเชิงปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค เพื่อให้การลงทุนประสบผลสำเร็จสูงขึ้น
กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาในชั้นปีที่ 2 – 4 ที่ศึกษาด้านสาขาการเงิน การลงทุน และการบริหารธุรกิจ รวมถึงนักศึกษาจากภาควิชาอื่นในระดับอุดมศึกษา ที่มีความสนใจ หรือใฝ่ฝันที่จะก้าวสู่เส้นทางวิชาชีพในตลาดทุนต่างๆ
โครงสร้างหลักสูตร
1. Classroom สร้างองค์ความรู้พื้นฐานในบทบาทหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อสำรวจตัวเองให้มีความพร้อม และเกิดวิสัยทัศน์ก่อนเข้าสู่สายอาชีพ รวมไปถึงการเตรียมตัวเพื่อสอบใบอนุญาต และขั้นตอนรายละเอียดในการขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ตลอดจน รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อก้าวเข้าสู่วิชาชีพด้วยความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง
2. Workshop เพื่อพัฒนาและฝึกฝนความสามารถจากการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร โดยมีการแบ่งกลุ่มในการวิเคราะห์โครงสร้าง และประเมินมูลค่ากิจการ วิเคราะห์ทางการเงินเพื่อหาแนวทางหรือเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะกับแผนธุรกิจของลูกค้าแต่ละรายตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มาร่วม เป็นผู้ฝึกอบรมในหลักสูตรจะทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาประจำกลุ่ม (Mentor)
3. Evaluation&Feedback แต่ละทีมนำเสนอผลงานจากกิจกรรม Workshop เพื่อฟังความเห็นคำแนะนำ และคำติชมจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน เพื่อปรับปรุงและต่อยอดในการพัฒนาเพื่อการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่มีความเป็นมืออาชีพโดยทีมที่ได้รับคะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัลการสนันสนุนด้านการศึกษา ทีมละ 50,000 บาท
ทีมที่ชนะ Workshop ในการจัดทำวางแผนทางการเงิน จะได้รับเงินรางวัลเป็นเงินสนับสนุนการศึกษามูลค่าทีมละ 50,000 บาท
*รับสมัครจำนวน 40 คน โดยให้สิทธิแก่ผู้ที่สมัครก่อนจนกว่าจะครบจำนวนในแต่ละหลักสูตร

วันที่ : 07 ก.พ. 67 – 03 เม.ย. 67

เวลา : 18:00 – 20:00

สถานที่ : 363/1 ชั้น 2 อาคารชาญประภา
ซอยพญานาค แขวงถนนเพชรบุรี
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400