คุณมุฒิชัย อรุณเรืองอร่าม

คุณมุฒิชัย อรุณเรืองอร่าม

รองผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส

รองผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM)