Investment Analyst
Investment Analyst
นักวิเคราะห์การลงทุน หรือหลายครั้งถูกกล่าวถึงในนาม “นักวิเคราะห์หลักทรัพย์” คือผู้ที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในตัวของหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนผ่านการเขียนบทวิเคราะห์ ซึ่งครอบคลุมถึงลักษณะของธุรกิจ, แนวโน้มการเติบโต, การวิเคราะห์งบการเงิน และมูลค่าความเหมาะสมของหลักทรัพย์ เพื่อสรุปเป็นคำแนะนำในการลงทุนให้กับนักลงทุนที่จะสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ ในอีกมุมหนึ่งนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็นผู้รวบรวม, ตกผลึกข้อมูล และสื่อสารลักษณะของบริษัท ที่บางครั้งมีความซับซ้อนและอยู่ไกลตัวนักลงทุนให้นักลงทุนมีความเข้าใจในบริษัทมากขึ้น ถือเป็นการส่งเสริมให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งในเชิงปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค เพื่อให้การลงทุนประสบผลสำเร็จสูงขึ้น
กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาในชั้นปีที่ 2 – 4 ที่ศึกษาด้านสาขาการเงิน การลงทุน และการบริหารธุรกิจ รวมถึงนักศึกษาจากภาควิชาอื่นในระดับอุดมศึกษา ที่มีความสนใจ หรือใฝ่ฝันที่จะก้าวสู่เส้นทางวิชาชีพในตลาดทุนต่างๆ
โครงสร้างหลักสูตร
1. Classroom สร้างองค์ความรู้พื้นฐานในบทบาทหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อสำรวจตัวเองให้มีความพร้อม และเกิดวิสัยทัศน์ก่อนเข้าสู่สายอาชีพ รวมไปถึงการเตรียมตัวเพื่อสอบใบอนุญาต และขั้นตอนรายละเอียดในการขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ตลอดจน รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อก้าวเข้าสู่วิชาชีพด้วยความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง
2. Field Visit เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาในหลักสูตร ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัทพันธมิตรของ KH Academy พร้อมทั้งรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ ตลอดจนมีโอกาสได้สอบถามเกี่ยวกับสถานะกิจการ โอกาสและความเสี่ยงทางธุรกิจ รวมถึงแผนดำเนินงานของบริษัทนั้นๆ เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำบทวิเคราะห์
3. Workshop เพื่อพัฒนาและฝึกฝนความสามารถจากการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร โดยมีการแบ่งกลุ่มในการวิเคราะห์โครงสร้าง และประเมินมูลค่ากิจการ วิเคราะห์ทางการเงินเพื่อหาแนวทางหรือเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะกับแผนธุรกิจของลูกค้าแต่ละรายตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มาร่วม เป็นผู้ฝึกอบรมในหลักสูตรจะทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาประจำกลุ่ม (Mentor)
4. Evaluation&Feedback แต่ละทีมนำเสนอผลงานจากกิจกรรม Workshop เพื่อฟังความเห็นคำแนะนำ และคำติชมจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน เพื่อปรับปรุงและต่อยอดในการพัฒนาเพื่อการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่มีความเป็นมืออาชีพโดยทีมที่ได้รับคะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัลการสนันสนุนด้านการศึกษา ทีมละ 50,000 บาท
ทีมที่ชนะ Workshop ในการจัดทำวางแผนทางการเงิน จะได้รับเงินรางวัลเป็นเงินสนับสนุนการศึกษามูลค่าทีมละ 50,000 บาท
*รับสมัครจำนวน 40 คน โดยให้สิทธิแก่ผู้ที่สมัครก่อนจนกว่าจะครบจำนวนในแต่ละหลักสูตร
Map สถานที่
18:00 - 20:00

Introduction

• Opening Ceremony
• Course Introduction
• Introduction to Research Paper Development
• What to expect from the profession

18:00 - 20:00

A Day in Investment Analyst Shoes : 1

• Basic Knowledge
(Finance • Accounting • Assumption)

18:00 - 20:00

A Day in Investment Analyst Shoes : 2

• Business Types
(Industries • Dynamic • Trends • etc.)

18:00 - 20:00

A Day in Investment Analyst Shoes : 3

• Overall Market
(Situations • Internal-External Factors • Fund Flows • Policies)

18:00 - 20:00

A Day in Investment Analyst Shoes : 4

• Strategy
(Decision Making • Risk Management • Recommendations • Price Objectives)

18:00 - 20:00

Investors' Perspective on Research paper

• What investor looking for?

13:00 - 16:00

Field Trip

• Company Visit
(Analyst Meeting Mock up)

18:00 - 20:00

Workshop (Team)

• Perform Analyst Roleplay
(Gathering information to complete paper)
• Research Paper Writing

18:00 - 20:00

Workshop (Team)

• Perform Analyst Roleplay
(Gathering information to complete paper)
• Research Paper Writing

18:00 - 20:00

Workshop (Team)

• Perform Analyst Roleplay
(Gathering information to complete paper)
• Research Paper Writing

18:00 - 20:00

Research evaluation and feedback

• การรายงานสรุปบทวิเคราะห์

  • วันที่ : 07 ก.พ. 67 - 03 เม.ย. 67
  • เวลา : 18:00 - 20:00
  • สถานที่ : 363/1 ชั้น 2 อาคารชาญประภา ซอยพญานาค แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้บรรยาย

คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิจัย
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

คุณสุกิจ อุดมศิริกุล

กรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์

คุณกรภัทร วรเชษฐ์

ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน

คุณจรูญพันธ์ วัฒนวงศ์

Head of Research
บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์