Financial Advisor
Group 9040@2x
Financial Advisor
ที่ปรึกษาทางการเงิน มีบทบาทสำคัญในการแนะนำลูกค้าธุรกิจองค์กรให้ปฏิบัติตนเป็นบริษัทที่มีการ กำกับกิจการที่ดี และถูกต้องสำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเพียงพอ เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดถือเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียเพื่อช่วยวิเคราะห์โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ตามจริง ตลอดจนเพื่อเป็นการสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของบริษัท ให้กับผู้ลงทุน ได้เข้าใจอย่างถูกต้อง ซึ่งจะเห็นได้ว่าผลงานของที่ปรึกษาทางการเงินมีความสำคัญอย่างยิ่ง​ กับทั้งผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียอื่นเป็นวงกว้าง ดังนั้นนอกจากที่ปรึกษาทางการเงินจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการเงินและการบัญชีเป็นอย่างดีแล้ว จะต้องมีความละเอียดรอบคอบ เข้าใจกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมไปถึงการมีจรรยาบรรณด้านวิชาชีพ และมีความเป็นอิสระในการให้ความเห็นเพื่อรักษาผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาในชั้นปีที่ 2 – 4 ที่ศึกษาด้านสาขาการเงิน การลงทุน และการบริหารธุรกิจ รวมถึงนักศึกษาจากภาควิชาอื่นในระดับอุดมศึกษา ที่มีความสนใจ หรือใฝ่ฝันที่จะก้าวสู่เส้นทางวิชาชีพในตลาดทุนต่างๆ
โครงสร้างหลักสูตร
1. Classroom สร้างองค์ความรู้พื้นฐานในบทบาทหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อสำรวจตัวเองให้มีความพร้อม และเกิดวิสัยทัศน์ก่อนเข้าสู่สายอาชีพ รวมไปถึงการเตรียมตัวเพื่อสอบใบอนุญาต และขั้นตอน รายละเอียดในการขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ตลอดจน รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อก้าวเข้าสู่วิชาชีพด้วยความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง
2. Workshop เพื่อพัฒนาและฝึกฝนความสามารถจากการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร โดยมีการแบ่งกลุ่มในการวิเคราะห์โครงสร้าง และประเมินมูลค่ากิจการ วิเคราะห์ทางการเงินเพื่อหาแนวทางหรือเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะกับแผนธุรกิจของลูกค้าแต่ละรายตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มาร่วม เป็นผู้ฝึกอบรมในหลักสูตรจะทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาประจำกลุ่ม (Mentor)
3. Evaluation&Feedback แต่ละทีมนำเสนอผลงานจากกิจกรรม Workshop เพื่อฟังความเห็นคำแนะนำ และคำติชมจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน เพื่อปรับปรุงและต่อยอดในการพัฒนาเพื่อการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่มีความเป็นมืออาชีพโดยทีมที่ได้รับคะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัลการสนันสนุนด้านการศึกษา ทีมละ 50,000 บาท
ทีมที่ชนะ Workshop ในการจัดทำวางแผนทางการเงิน จะได้รับเงินรางวัลเป็นเงินสนับสนุนการศึกษามูลค่าทีมละ 50,000 บาท
*รับสมัครจำนวน 40 คน โดยให้สิทธิแก่ผู้ที่สมัครก่อนจนกว่าจะครบจำนวนในแต่ละหลักสูตร
Map สถานที่
18:00 - 20:00 363/1 ชั้น 2 อาคารชาญประภา ซอยพญานาค แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

Introduction

• Opening Ceremony
• Course Introduction
• กิจกรรมวาณิชธนกิจ

18:00 - 20:00 363/1 ชั้น 2 อาคารชาญประภา ซอยพญานาค แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

A Day in Financial Advisor Shoes : 1

• ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบัญชี ระบบควบคุมภายใน และการจัดโครงสร้าง กับตลาดทุน

18:00 - 20:00 363/1 ชั้น 2 อาคารชาญประภา ซอยพญานาค แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

A Day in Financial Advisor Shoes : 2

• การประเมินมูลค่ากิจการ (แบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรม และรับโจทย์เพื่อประเมินมูลค่ากิจการ)

18:00 - 20:00 363/1 ชั้น 2 อาคารชาญประภา ซอยพญานาค แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

A Day in Financial Advisor Shoes : 3

• การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

18:00 - 20:00 363/1 ชั้น 2 อาคารชาญประภา ซอยพญานาค แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

A Day in Financial Advisor Shoes : 4

• การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

18:00 - 20:00 363/1 ชั้น 2 อาคารชาญประภา ซอยพญานาค แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

A Day in Financial Advisor Shoes : 5

• การควบรวมกิจการ

18:00 - 20:00 363/1 ชั้น 2 อาคารชาญประภา ซอยพญานาค แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

Moral / Client's Perspective

• จรรยาบรรณ และความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับที่ปรึกษาการเงิน
• Client's Expectation

18:00 - 20:00 363/1 ชั้น 2 อาคารชาญประภา ซอยพญานาค แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

Workshop (Team)

• Roleplay as Financial Advisor
• Financing Model

18:00 - 20:00 363/1 ชั้น 2 อาคารชาญประภา ซอยพญานาค แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

Workshop (Team)

• Roleplay as Financial Advisor
• Financing Model

18:00 - 20:00 363/1 ชั้น 2 อาคารชาญประภา ซอยพญานาค แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

Research evaluation and feedback

  • วันที่ : 16 ม.ค. 67 - 15 ก.พ. 67
  • เวลา : 18:00 - 20:00
  • สถานที่ : 363/1 ชั้น 2 อาคารชาญประภา ซอยพญานาค แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้บรรยาย

คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM)

คุณชวพล ศรัณยพฤทธิ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM)

คุณมุฒิชัย อรุณเรืองอร่าม

รองผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM)

คุณเพชรดา อรุณแสงศิลป์

รองผู้อำนวยการฝ่าย
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM)

คุณภารวี ชัยรักษ์วัฒนา

รองผู้อำนวยการฝ่าย
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM)

คุณธนวินย์ พึ่งชัยชาญ

รองผู้อำนวยการฝ่าย
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM)

คุณเสถียรพงศ์ สุจริตชีววงศ์

รองผู้อำนวยการฝ่าย
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM)